Zodpovednosť pilota za škodu

Zodpovednosť pilota za škodu na prevzatom lietadle

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú na lietadle, ktoré nie je vo vlastníctve poisteného, bolo však poistenému požičané, alebo ho používa z iného právneho dôvodu.

Kto si môže uzavrieť poistenie?

  • obchodný pilot CPL alebo dopravný pilot ATPL
  • letecký inštruktor
  • súkromný, rekreačný, športový pilot PPL, GPL – poistenie sa vzťahuje aj na súťaže a preteky
  • ULL, lietajúceho športového zariadenia (LŠZ)
  • žiak leteckej školy alebo výcviku v aeroklube

Limit poistného plnenia

Poistenie je možné dojednať do limitu 22 800 €.

Spoluúčasť

Poistený sa na škode podieľa spoluúčasťou 10% z celkovej škody.

Územná platnosť

Poistenie je možné uzavrieť pre územie celého sveta alebo len pre SR a ČR.

Produkt Štandard

Predmetom poistenia zodpovednosti pilotov v rozsahu Štandard je náhrada všetkých materiálnych škôd, vzniknutých na lietadle (lietajúcom zariadení). Podmienky sú vysvetlené v dokumente VPP pro letectví, ktorý je súčasťou zmluvy.

Produkt Exkluziv

Rozšírený produkt, ktorý kryje všetky škody v rozsahu produktu Štandard a navyše aj finančnú ujmu. Pod finančnou ujmou rozumieme všetky škody, ktoré na poškodenie lietadla nadväzujú.

Príklady škôd:

  • vznikne škoda na lietadle a oprava trvá jeden mesiac. Za toto obdobie by za štandardných podmienok poškodený vytvoril určitý zisk z prenajímania/využívania lietadla za poplatok. Takto vzniknutú finančnú stratu si môže majiteľ nárokovať od vinníka a poisťovňa škodu preplatí.
  • pilot núdzovo pristane a lietadlu se nič nestane. Je však nutné, aby niekto vynaložil náklady na transport lietadla, prípadne aj na predpísané revízne úkony na častiach lietadla. Poisťovňa všetky náklady preplatí.

Poistné podmienky


Vyplňte formulár vpravo a vypočítajte si svoje poistenie!

Máte záujem o podrobnejšie informácie? Kontaktujte nás:
TEL.: +421 43 43019 51, FAX: +421 43 43019 56 alebo na e-mail: info@poisteniepilotov.sk

Štátne občianstvo
Typ oprávnenia
Celkový nálet
Limit poistného plnenia
Územná platnosť
Poistné obdobie

vypočítaj >>