Uzatvorte online cestovné poistenie krátkodobé a dlhodobé
Cestovné poistenie

Cestovné poistenie pre pilotov

Cestovné poistenie komplexne zabezpečuje pilota, letušku, či palubného technika pri pracovných cestách alebo pilotova a parašutistov pri vykonávaní leteckých športov.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

V prípade akéhokoľvek akútneho zdravotného problému, ochorenia alebo úrazu, hradí poisťovňa liečebné náklady v zahraničí za ambulantné ošetrenie alebo hospitalizáciu do neobmedzenej výšky.

Podľa zákona o cestovných náhradách je poistenie liečebných nákladov povinné zo strany zamestnávateľa, ak posiela svojho zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Počas pracovnej alebo súkromnej cesty kryje poisťovňa prípadné škody na zdraví alebo na veci a ušlom zisku, ktoré spôsobí poistený inému.

Poistenie zodpovednosti v zahraničí sa vzťahuje na bežnú činnosť súkromnej osoby, nie sú kryté škody spôsobené pri výkone povolania (na to existujú iné produkty).

Asistenčné služby

V prípade škody alebo akéhokoľvek problému kdekoľvek vo svete je možné zavolať na nepretržitú telefónnu linku, kde vám poradia a zorganizujú pomoc pri riešení vášho problému.

Úrazové poistenie

Pilot, člen leteckého personálu alebo iná osoba sú poistení pre prípad úrazu, utrpeného počas pracovnej alebo súkromnej cesty do zahraničia, konkrétne sú kryté riziká smrti úrazom a trvalých následkov úrazu.

Toto poistenie nenahrádza, ale dopĺňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a individuálne úrazové poistenie, ktoré si môže pilot dojednať v balíku životného poistenia.

Poistenie batožiny

Poistenie batožiny kryje škody na osobných veciach poisteného, ako je šatstvo, obuv, hygienické potreby, cennosti, elektronické a optické prístroje, ktoré sú vystavené na cestách riziku poškodenia, zničenia, krádeže alebo straty.

Cestovné poistenie je možné si dojednať ako krátkodobé na konkrétnu cestu do zahraničia alebo ako celoročné poistenie s opakovanými výjazdami.